HKZ

Vanaf december 2011 is FysioZuid HKZ/KIWA gecertificeerd!
HKZ staat voor Harmonisatie van Kwaliteitsbeoordeling in Zorg en welzijn, zodat kwaliteit in de verschillende sectoren op dezelfde manier beoordeeld wordt.
Optimale transparantie van kwaliteit kan bereikt worden door certificatie. HKZ ontwikkelt daar samen met de belanghebbende partijen de normen voor.
Kwaliteit is geen toeval, maar een beredeneerd, georganiseerd en beheerst resultaat. Het is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen.
De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen om ‘verantwoorde zorg’ te leveren. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt. Zij stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren.
Alle processen die in onze praktijk voorkomen zijn beschreven (en dus vastgelegd en toetsbaar). Denk hierbij aan alle processen rondom de patiënt (intake, behandeling, evaluatie en voorlichting), maar ook aan medewerkers, ontwikkeling en beheer.
Continu is er open oog en oor voor verbeterpunten, daarom ook met enige regelmaat patiëntenenquêtes en verwijzersenquêtes. Ook registratie van klachten en (bijna) ongevallen kan verbeterpunten opleveren. Medewerkers spelen niet alleen een actieve rol bij het aanleveren van verbeterpunten, maar ook bij het implementeren en uitvoeren hiervan. Heel regelmatig praktijkoverleg is dan ook een wezenlijk onderdeel van het hele proces.
Elk verbeterpunt wordt middels een PDCA (plan-do-check-act) omgezet in een concrete verbetering en dat alles zo SMART mogelijk.
Het steeds weer doorlopen van deze kwaliteitscirkels moet leiden tot betere kwaliteit.
Waar heeft een HKZ-certificaat betrekking op?
Op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De eigen processen van de organisatie zijn hierbij het uitgangspunt.
 
Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit wordt vastgesteld door een onafhankelijke Certificerende Instelling (KIWA).
Certificatie is tweeledig. Ten eerste wordt nagegaan wat er in de organisatie is afgesproken en hoe het mogelijk wordt gemaakt dat iedereen de afspraken kan nakomen (bijvoorbeeld door middel van werkinstructies/procedures en opleiding/training).
Ten tweede wordt gecheckt (o.a. door steekproeven in dossiers en interviews met uitvoerende medewerkers) of de afspraken ook worden nagekomen.
Certificatie vereist dus een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Bij goedkeuring wordt een certificaat afgegeven dat drie jaar geldig is. Tussentijds wordt de organisatie minimaal jaarlijks getoetst. Daarbij moet men aantonen dat het kwaliteitssysteem onderhouden en verbeterd wordt.

Het HKZ-Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • De klant principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

 

Openingstijden

Maandag 07.30 – 18.00 uur
Dinsdag  07.30 – 21.30 uur
Woensdag 07.30 – 22.00 uur
Donderdag   08.00 – 21.00 uur
Vrijdag       07.30 – 17.30 uur
(Avonduren geopend voor groepsfitness)

Contactgegevens